Vedtægter


Vedtægter for Hovedgård Idrætsforening Tennisafdelingen
 
§1
 
Afdelingens navn er Hovedgård Idrætsforening Tennisafdeling.
 
 
§2
 
Afdelingens formål er at virke for tennissportens fremme i Horsens Kommune, samt at give unge på 25 år og yngre mulighed for at dyrke tennis og kammeratlig samvær med deres jævnaldrende i deres fritid.
 
 
§3
 
Afdelingen kan tilslutte sig overordnede organisationer, landssammenslutninger, specialforbund og lign.
 
 
§4
 
Enhver kan optages som aktiv eller passiv medlem. Aktive medlemmer indmeldes og udmeldes gennem afdelingen. Passive medlemmer indmeldes og udmeldes såvel gennem afdelingen som hovedforeningen.
 
 
§5
 
Kontingenterne betales forud. Nedsættelse af kontingent kan efter ansøgning bevilges i afdelingen, men stadfæstes af forretningsudvalget. Ansøgningerne skal fornyes hvert år.
 
 
§6
 
Udmeldelse skal ske til kassereren senest 1 uge efter standerhejsning.
Når et medlem er kommet i kontingent restance kan vedkommende ekskluderes af afdelingsbestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel. Det pågældende medlem kan ikke dyrke idræt i andre af hovedforeningens afdelinger før betalingsforholdet er bragt i orden.
 
§7
 
Afdelingsgeneralforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale presse. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeret har alle aktiver og passive medlemmer på 16 år og derover, samt 1 af forældrene til børn under 16 år. Valgbare er kun medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis afdelingsbestyrelsen eller hvis mindst 10% af de aktive medlemmer kræver det. Hovedbestyrelsen kan ligeledes indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamlinger indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling. Indkaldelsen skal angive det emne som ønskes behandlet.
 
 
§8
 
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter :
 
1. Valg af dirigent
2. Afdelingens beretning til godkendelse
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Kontingentfastsættelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 suppleanter
8. Eventuelt
 
Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 personer.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen.
 
 
§9
 
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse og balance.
Regnskabet skal behandles af afdelingsbestyrelsen før det oversendes til hovedbestyrelsen til godkendelse
 
Sidst revideret på generalforsamling d. 24. februar 2011