Vedtægter

Vedtægter for Hovedgård Idrætsforening

 

 

§1

Navn

 

Foreningens navn er Hovedgård Idrætsforening, hjemhørende i Horsens Kommune.

 

 

§2

Formål

 

Foreningens formål er at virke for idrættens fremme i Horsens Kommune, samt at give børn og unge mulighed for at dyrke sport og kammeratlig samvær med jævnaldrende i deres fritid.

 

 

§3

Tilslutning

 

Foreningen og/eller afdelingerne kan tilslutte sig overordnede organisationer, landssammenslutninger, specialforbund og lignende.

 

 

§4

Medlemskab

 

Enhver kan optages som aktivt eller passivt medlem. Alle aktive medlemmer indmeldes og udmeldes gennem afdelingerne. Passive ved hovedbestyrelsen såvel som afdelingerne.

 

 

 §5

Kontingent

 

Afdelingskontingenterne for aktive medlemmer fastsættes af afdelingsgeneral-

forsamlingerne. Kontingent for passive medlemmer fastsættes af hovedgeneralforsamlingen.

Kontingent for passive afdelingsmedlemmer fastsættes af afdelingsgeneral-

forsamlingerne. Kontingent betales forud.

Nedsættelse af kontingenter kan efter ansøgning bevilges i afdelingerne, men stadfæstes af forretningsudvalget. Ansøgningerne skal fornyes hvert år.

Beløbet på P5 kontoen til styrkelse af foreningens likviditet, kan kun anvendes efter beslutning fra en enig hovedbestyrelse.

Hovedgeneralforsamlingen kan beslutte at overføre midler fra foreningen overskud til denne konto.

 

 

§6

Eksklusion

 

Medlemmer der udviser upassende opførelse, kan til enhver tid ekskluderes af hovedbestyrelsen.

Når et medlem er kommet i kontingentrestance, kan vedkommende indstilles til eksklusion af afdelingsbestyrelsen, overfor hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan herefter beslutte den endelige eksklusion.

Det pågældende medlem kan ikke dyrke idræt i andre af foreningens afdelinger før restance forholdet er bragt i orden.

 

 

§7

Hovedgeneralforsamlingen

 

Hovedgeneralforsamlingen er med disse indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering.

Forslag der ønskes behandlet på hovedgeneralforsamlingen, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer på 16 år og derover.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men når blot 1 medlem kræver det, skal der foretages skriftlig afstemning.

Ved lovændring dog altid skriftlig afstemning.

Til vedtagelse af lovændring kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Andre forslag kan vedtages ved simpel stemmeflertal.

I tilfælde af stemmelighed er forslaget ikke vedtaget.

 

§8

Dagsorden

 

Den ordinære hovedgeneralforsamlings dagsorden skal altid indeholde følgende punkter :

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Hovedbestyrelsens beretning til godkendelse.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af :
  Hovedformand ( ulige årstal )
  Hovedkasserer ( lige årstal )
  Sekretær ( ulige årstal )
 6. Valg af :
  1 Suppleant til hovedbestyrelsen
  1 Revisor
  1 Revisorsuppleant
 7. Eventuelt.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af hovedbestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 25 af stemmeberettigede medlemmer skriftlig indgiver begæring her om til hovedbestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor hovedbestyrelsen med oplysning om det emne der ønskes behandlet.

Om indkaldelse gælder det samme som for hovedgeneralforsamlingen.

 

 

§9

Ledelse

 

Hovedbestyrelsen, der består af den på generalforsamlingen valgte hovedformand, hoved kasserer og sekretær samt en repræsentant for de enkelte afdelinger er foreningens overordnede ledelse.

Såfremt en af afdelingsrepræsentanterne indvælges i hovedbestyrelsen, indtræder en stedfortræder fra afdelingsbestyrelsen på dennes plads.

Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg bestående af hovedformand, hoved kasserer og sekretær.

Forretningsudvalget tegner foreningen efter beslutning i hovedbestyrelsen.

Forretningsudvalgets kompetence nedfældes i en forretningsorden vedtaget af hovedbestyrelsen.

Der afholdes hovedbestyrelsesmøder mindst 6 gange årligt.

Tre hovedbestyrelsesmedlemmer kan kræve hovedbestyrelsesmøde afholdt med mindst 3 ugers varsel.

I tilfælde af stemmelighed i hovedbestyrelsen har formanden den afgørende stemme.

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig en mere end halvdelen af dens medlemmer er mødt. Ved en afdelingsrepræsentants forfald kan en stedfortræder fra afdelingensbestyrelsen give møde.

Over for generalforsamlingerne samt hovedbestyrelsens og forretningsudvalgets møder føres en protokol.

Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg eller overdrage enkelte personer bestemte opgaver inden for foreningen, så som Hovedgård Hallens repræsentantskab og forretningsudvalg.

 

 

§10

Regnskab og revision

 

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse og balance og skal godkendes og underskrives af hovedbestyrelsen inden det forelægges revisorerne.

Af foreningens samlede resultat fordeles i lige forhold mellem hver enkelt afdeling inkl. hovedafdeling det nettooverskud, der er fremkommet ved særlige aktiviteter såsom messe, sommerfest og lignende som afdelingerne har været fælles om. Et eventuelt afdelingsunderskud modregnes heri.

Regnskabet revideredes af 2 revisorer i overensstemmelse med god revisionsskik.

Disse vælges for 2 år ad gangen på hovedgeneralforsamlingen og er skiftevis på valg.

Desuden vælges der for en et årig periode en revisorsuppleant.

Revisorerne må ikke være medlem af hovedbestyrelsen eller af afdelingsbestyrelserne.

 

 

§11

Afdelingerne

 

 1. For hver afdeling kan oprettes en afdelingsbestyrelse til at lede den på gældende afdelings aktiviteter.
 2. Bestemmelserne om, hvornår en afdeling skal oprettes træffes af hovedbestyrelsen.
 3. Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for afdelingens arbejde og økonomi under ansvar overfor hovedbestyrelsen. Afdelingen skal principielt hvile i sig selv. Afdelingsbudgettet skal inden d. 1.12. indsendes til hovedbestyrelsen og godkendes af denne. Derfor bør afdelingernes generalforsamling lægges i perioden 1.10. – 30.11.
  Ethvert arrangement, der medfører økonomiske risici for foreningen, skal forud godkendes af forretningsudvalgt eller hovedbestyrelsen.
 

 1. Alle henvendelser eller udtalelser til offentlig myndighed, presse eller lignende skal ske gennem eller efter godkendelse af forretningsudvalget eller hovedbestyrelse.
  Udtalelser til presse kan dog afgives om sportslige spørgsmål specielt for de pågældende afdelinger.
 2. Afdelingsgeneralforsamlingen afholdes en gang årligt.
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes når afdelingsbestyrelsen ønsker det, eller når mindst 10% af de aktive medlemmer kræver det. Hver afdeling fastsætter selv tidsfristen for indvarsling af afdelingsgeneralforsamlingen.
 3. Afdelingen fastsætter selv sin konstitutionsform, dog således at bestyrelsen skal bestå af formand, kasserer, sekretær samt de for arbejdet nødvendige bestyrelsesmedlemmer.
  Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år, og valgene er gældende for en 2 årig periode. Der føres protokol over generalforsamling og bestyrelsesmøder.
  Forretningsudvalget har ret til at deltage i og skal informeres før afholdelse af disse møder.
 4. Afdelingerne fastsætter i det omfang, det er påkrævet, de nødvendige tillægsvedtægter. Disse skal vedtages af afdelingsgeneralforsamlingen. Hver afdeling registrerer stævner, turneringsresultater, deltagelse i repræsentative konkurrencer, klubmatcher, mesterskaber og lignende.
 5. Såfremt en afdelingsbestyrelse på grundlag af særlige aktiviteter indtjener penge til afdelingen, kan der for disse midler oprettes en fond, der administreres af afdelingsbestyrelsen. De indvundne renter går ubeskåret til afdelingen. Der kan ikke indgå kontingentmidler eller offentlige tilskud eller refusioner i denne fond. Hvis den pågældende afdeling arbejder med driftsunderskud, kan der kun oprettes fonde med forretningsudvalgets tilladelse.

 

 

§12

Foreningens ophævelse

 

Foreningen kan ikke opløses så længe der er 30 stemmeberettigede medlemmer, der ønsker dens fortsatte beståen.

 1. Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum.
  Denne bestemmelse gælder ikke en formel opløsning med sammenslutning med anden forening eller tilsvarende formål.
 2. I tilfælde af opløsning skal foreningens midler tilfalde idrætslige formål i foreningens område og fastsættes af den opløsende generalforsamling.

 

 

 

 

 

 

 Sidst revideret på hovedgeneralforsamlingen d. 10. marts 2011