Vedtægter

Vedtægter for Hovedgård Idrætsforening Motionsafdeling

§ 1

 

 

Navn

 

 

Afdelingens navn er Hovedgård Idrætsforening Motionsafdeling.

 

 

§ 2

Formål

 

Afdelingens formål er at virke for løb og andre former for motions fremme i Horsens Kommune, herunder at give alle mulighed for at dyrke motion og kammeratlig samvær med andre i deres fritid.

 

 

§ 3

Tilslutning

 

Afdelingen kan tilslutte sig overordnede organisationer, landssammenslutninger, specialforbund og lign.

 

 

§ 4

Medlemskab

 

Enhver kan optages som aktiv eller passiv medlem. Aktive medlemmer indmeldes og udmeldes gennem afdelingen. Passive medlemmer indmeldes og udmeldes såvel gennem afdelingen som hovedforeningen.

 

 

§ 5

Kontingent

 

Kontingenterne betales forud. Nedsættelse af kontingent kan efter ansøgning bevilges i afdelingen, men stadfæstes af forretningsudvalget. Ansøgningerne skal fornyes hvert år.

 

 

§ 6

Udmeldelse / eksklusion

 

Udmeldelse skal ske til kassereren senest d. 1. februar, ellers er man medlem og opkræves kontingent for hele sæsonen.

Medlemmer der udviser upassende opførelse, kan til enhver tid ekskluderes af hovedbestyrelsen.

Når et medlem er kommet i kontingentrestance, kan vedkommende indstilles til eksklusion af afdelingsbestyrelsen, overfor hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan herefter beslutte den endelige eksklusion.

Det pågældende medlem kan ikke dyrke idræt i andre af foreningens afdelinger før restance forholdet er bragt i orden.

 

 

§ 7

Generalforsamling

 

Afdelingens generalforsamling er afdelingens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale presse. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeret har alle aktiver og passive medlemmer på 16 år og derover, samt 1 af forældrene til børn under 16 år. Valgbare er kun medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis afdelingsbestyrelsen eller hvis mindst 10% af de aktive medlemmer kræver det. Hovedbestyrelsen kan ligeledes indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling. Indkaldelsen skal angive det emne som ønskes behandlet.

 

 

§ 8

Dagsorden

 

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Afdelingens beretning til godkendelse
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Kontingentfastsættelse
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 2 suppleanter
  8. Eventuelt

 

Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 personer.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, dog vælges 1 medlem for 1 år i 2008.

 

 

§ 9

Regnskab

 

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse og balance.

Regnskabet skal behandles af afdelingsbestyrelsen før det oversendes til hovedbestyrelsen til godkendelse.

 

 

 

§10

Afdelingens ophævelse

 

Afdelingen kan ikke opløses så længe der er 15 stemmeberettigede medlemmer, der ønsker dens fortsatte beståen.

1.       Afdelingen kan kun opløses efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum.
Denne bestemmelse gælder ikke en formel opløsning med sammenslutning med anden forening eller tilsvarende formål.

2.       I tilfælde af opløsning skal afdelingens midler tilfalde Hovedgård Idrætsforening.