Vedtægter

Vedtægter for Hovedgård IF

Badmintonafdelingen

 

§ 1 Navn

Hovedgård Badmintonafdeling under Hovedgård Idrætsforening hjemmehørende i Horsens Kommune.

 

§ 2 Formål

Klubbens formål er at virke for badmintonspillets fremme samt at give unge og ældre i Hovedgård og omegn gode rammer for kammeratligt samvær om en fælles idrætsaktiviteter.

 

§ 3  Tilslutning

Klubben er tilsluttet DGI, og den til enhver tid siddende bestyrelse kan, når den finder det nødvendigt, tilslutte  foreningen til andre overordne-de organisationer.

 

§ 4 Medlemskab

Enhver kan optages som medlem fra sit fyldte 6. år.

 

§ 5 Kontingent

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling jfr. Hovedved-tægterne for Hovedgård Idrætsforening.

 

§ 6 Eksklusion

Medlemmer, der viser upassende opførsel, kan til enhver tid ekskluderes af hovedbestyrelsen. 

Når et medlem er kommet i kontingentrestance, kan vedkommende ekskluderes med 8 dages skriftlig varsel.

 

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt i oktober måned. Indkald-elsen skal ske med mindst 14 dages varsel ved lokal annoncering. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før genralforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 10% af de aktive medlemmer kræver det.

 

§ 8 Dagsorden

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent
  2. Afdelingens beretning til godkendelse
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Kontingentfastsættelse
  6. Valg af bestyrelse:

              2 personer lige årstal

              3 personer ulige årstal

              2 suppleanter hvert år

              Bestyrelsen konstituerer sig herefter med:

              Formand

              Kasserer

              Sekretær

  1. bestyrelsesmedlem
  2. bestyrelsesmedlem

§ 9 Registrering

Der skal registreres turneringsresultater, stævneresultater, klubmester-skaber og hvad klubben ellers måtte deltage i.

 


§10 Afdelingens ophævelse 
 
Afdelingen kan ikke opløses så længe der er 30 stemmeberettigede medlemmer, der ønsker dens fortsatte beståen.

  1. Afdelingen kan kun opløses efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum.
  2. I tilfælde af opløsning skal afdelingens midler tilfalde idrætslige formål i afdelingens område og fastsættes af den opløsende generalforsamling.

 

Ikrafttræden den 12. januar 1981

Ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 1. oktober 1990

Ændret ved ordinær generalforsamling den 22. oktober 2007

Ændret ved ordinær generalforsamling den 31. oktober 2011